Miercuri 07 Decembrie 2022, Actualizat 5:56 pm

 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani – Partener 2 anunță scoaterea la concurs a unor posturi de experți în cadrul activităților proiectului „Șansa la educație, viitor asigurat” (SEVA)

antet isj, botosani

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice(O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Apelul de proiecte: ȘCOALA PENTRU TOȚI

Titlul proiectului: Șansa la educație, viitor asigurat (SEVA)

Contract de finanțare: POCU 74/6/18/107590

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Neamț

 

Partener 2 – Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani

 

Anexa 3 la la Procedura aprobată prin OMEN 3920/08.06.2018

 Nr. 8110/20.08.2018

 

 

 

ANUNȚ DE SELECȚIE

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI – Partener 2

anunță scoaterea la concurs a unor posturi  de  experți în cadrul activităților proiectului

 „Șansa la educație, viitor asigurat” (SEVA) 

 1. I.                   INFORMAȚII PROIECT

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației, în vederea creșterii participării școlare a copiilor și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii, precum și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din 10 unități de învățământ din județele Neamț, Botoșani și Harghita.

Beneficiar: Inspectoratul  Școlar Județean Neamț

Parteneri: Consiliul Județean Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Harghita, Asociația Română de Literație Iași

Durata proiectului: 36 de luni

Bugetul proiectului: 7.909.693,66 lei din care asistență financiară nerambursabilă 6.848.119,11 lei

 1. II.                OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE

 Activități finanțate:

A1. Identificarea, recrutarea și menținerea grupului țintă

A1.1. Definirea metodologiei de lucru cu grupul țintă, a criteriilor de selecție pentru diferitele categorii ale grupului țintă, a metodologiei de acordare a sprijinului financiar;

A1.2. Organizarea și efectuarea selecției, menținerea grupului țintă;

A1.3. Activități și campanii de identificare, recrutare și înscriere a copiilor la grădiniță/școală;

A1.4. Derularea campaniilor online periodice de informare și conștientizare locală în vederea promovării principiilor de nediscriminare și pentru implicarea comunității locale în creșterea calității în educație;

A1.5. Acordarea sprijinului financiar/ pachete de sprijin/materiale/stimulente pentru grupul țintă;

A2. Creșterea participării la învățământul antepreșcolar

A2.1. Definirea cadrului metodologic și desfășurarea de cercuri educaționale antepreșcolari;

A2.2. Definirea cadrului metodologic și desfășurarea de workshop de educație parentală;

A3. Creșterea participării la învățământul preșcolar

A3.1. Reabilitare/modernizare/dotare spaţii;

A3.2. Definirea cadrului metodologic și desfășurarea activităților de tip grădinița prietenoasă/atractivă/incluzivă;

A3.3. Definirea cadrului metodologic și desfășurarea de cercuri educaționale preșcolari;

A3.4. Definirea cadrului metodologic și desfășurarea de workshop de educație parentală;

A4. Creșterea participării la învățământul școlar

A4.1. Reabilitare/modernizare/dotare spaţii;

A4.2. Amenajare camera multisenzorială în cadrul unităților de învățământ speciale;

A4.3. Desfășurarea activităților de tip școală după școală/școala de weekend;

A4.4. Definirea cadrului metodologic și desfășurarea de cercuri educaționale;

A4.5. Definirea cadrului metodologic și desfășurarea de activități extracurriculare;

A5. Desfășurarea programelor de TIP A doua șansă pentru tineri și adulți

A5.1 Desfășurarea programelor de TIP A doua șansă pentru tineri și adulți;

A6. Îmbunătățirea competenţelor cadrelor didactice, a personalului de sprijin din școlile țintă

A6.1. Elaborarea documentelor de formare (suport de curs, metodologie de formare, inclusiv de acordare a instrumentelor de sprijin, grile de evaluare pentru acordarea burselor de performanţă), inclusiv acreditare program de formare;

A6.2. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de formare;

A7. Dezvoltarea unor mecanisme locale de susținere a procesului educațional

A7.1 Crearea unei rețele de parteneri în vederea dezvoltării unor mecanisme locale de susținere a procesului educațional;

A7.2 Dezvoltarea de parteneriate între grădinițe, școli, părinți și comunitate;

A7.3 Dezvoltarea de parteneriate între grădinițe, școli publice sau private în scopul transferului de metode de învățare, schimbului de experiență, inclusiv pentru pregătirea tranziției copiilor de la un ciclu de învățământ la altul;

A7.4. Dezvoltarea de parteneriate între școli și autorități locale și/sau angajatori locali, în scopul asigurării sustenabilității din perspectivă instituțională, financiară și/sau a responsabilității sociale;

A8. Management de proiect

A9. Activități aferente cheltuielilor indirecte

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

 • 60 de copii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație;
 • 200 de copii cu vârsta între 3-5 ani care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație;
 • 540 de elevi care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar);
 • 200 de tineri/ adulți care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare);
 • 260 de membri ai personalului didactic/personalului de sprijin care își vor îmbunătăți nivelul de competențe;
 • 150 de părinți/tutori ai copiilor/elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, ce vor participă la activitățile proiectului.

În vederea atingerii rezultatelor proiectului din Cererea de finanțare, Partenerul 2 – Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani va selecta și contracta experți potrivit Tabelului 1.

Tabelul 1.  Experți  pentru asigurarea expertizei necesare realizării activităților aferente atingerii rezultatelor  proiectului

Nr.crt.

(Sub)activitatea

Denumire expert

Număr experți

Durata

activității

Nr. ore/expert

1

A1.1., A1.5., A3.1., A4.1., A4.2., A7.1, A7.2, A7.3, A7.4.  Coordonator activităţi educaţionale

1

32 luni

42 ore/lună

(2 ore/zi)

3

A2.1, A2.2, A3.3, A3.4, A4.4, A4.5 Expert egalitate de șanse

1

32 luni

42 ore/lună

(2 ore/zi)

4

A1.2, A1.3., A3.1., A4.1., A4.2. Expert educațional local grup țintă

5

6 luni

42 ore/lună

(2 ore/zi)

Conform  Ordinului MEN nr. 3920/2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind selecția și recrutarea experților,  în procesul de recrutare și  selecție experți în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă vor fi evaluați candidații care corespund cumulativ condițiilor generale și termenilor  de referință pentru participare mai jos menționate.

 1. III.             CONDIȚII GENERALE:

Expertul:

a)  are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene  sau a  statelor aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România;

b)  are capacitate de exercițiu deplină;

c)  îndeplinește condițiile de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

d)  are experiență în domeniu conform cerințelor postului;

e)  nu  a  fost  condamnat/(ă)  definitiv  pentru  săvârșirea  unei  infracțiuni  contra  umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu  serviciul,  care  împiedică  înfăptuirea  justiției,  de  fals  ori  a  unor  fapte  de  corupție  sau  a  unei  infracțiuni  săvârșite  cu  intenție,  care  l-ar  face/care  ar  face-o  incompatibilă  cu  exercitarea  funcției,  cu  excepția  situației  în  care  a intervenit reabilitarea;

f) îndeplinește alte condiții generale în funcție de specificul proiectului.

 1. IV.             TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS:

a)      Denumire  expert: conform Tabelului 1

b)      Număr posturi vacante: 7 experți.

c)      Perioada  estimată  pentru  derularea  activității:  de  la  semnarea  contractului  până  la data maximă de 13 mai 2021. Experții vor  presta  activități  într-un  număr  total  estimat  de  luni, conform Tabelului 1.

d)  Descrierea  activităților:  conform  fișelor de post anexate

e)  Descrierea  sarcinilor/atribuțiilor:  conform  fișelor de post anexate

 

Denumire expert

Condiții specifice – conform cerințelor fișei postului

Coordonator activităţi educaţionale
 • Experiență, dovedită cu documente, în educație și formare profesională: cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor, precum și măsurarea efectelor formării;
 • Competențe dovedite cu documente de operare cu baze de date;
 • Experiență, dovedită cu documente, în campanii de informare și atragere a grupului țintă, în activități de publicitate și promovare a proiectelor din fonduri nerambursabile, de minim 12 luni;
 • Experiență de lucru în proiecte din fonduri europene nerambursabile.
Expert egalitate de șanse
 • Experiență, dovedită cu documente, în organizarea de workshop-uri
 • Cunoștințe de legislație și norme specifice învățământului și proiectelor cu finanțare nerambursabilă, precum și de legislație cu privire la egalitatea de șanse
 • Experiență, dovedită cu documente, în egalitatea de șanse/gen de minim 12 luni
 • Experiență în implementarea de programe educaționale

Experiență de lucru în proiecte din fonduri europene nerambursabile.

Expert educațional local grup țintă
 • Experiență, dovedită cu documente, în educație și instruire: cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor;
 • Competențe dovedite cu documente de operare cu baze de date;

Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi, Liceul Tehnologic Special “Sfântul Stelian” Botoşani, Liceul Tehnologic Bucecea, Școala Gimnazială nr.1 Lunca, Şcoala Gimnazială nr. 2 Botoșani)

 

f)  Cerințe/competențe necesare (fără a se limita la acestea): conform  fișelor de post anexate

g)  Abilități:

- capacitate de lucru în echipă;

- orientare spre rezultate și atingerea obiectivelor în termenele prevăzute;

- capacitate de analiză și sinteză;

- capacitate  organizatorică  şi  administrativă  pentru  planificarea  şi  desfășurarea întâlnirilor de lucru în echipe interdisciplinare;

- capacitatea de a organiza activități de cercetare evaluativă;

- capacitatea  de  a  organiza  activități  de  documentare  și  de  redactare  a  textului științific;

- capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfășurare a proiectului;

- capacitatea de utilizare a documentelor de politică educaţională şi europeană.

 

 1. V.                DOSARUL DE CONCURS:

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, dosarul de  înscriere la concurs va conține următoarele documente:

a)  Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunțul de selecție;

b)  Scrisoare de intenție;

c)  Copia  actului  de  identitate  sau  orice  alt  document  care  atestă  identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);

d)  Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

e)  Alte  acte  doveditoare  privind  experiența/expertiza,  calificările  specifice aferente poziției;

f)  CV  format  Europass  datat  și  semnat  pe  fiecare  pagina  (CV-ul  trebuie  să conțină  obligatoriu  date  de  contact  valide  – adresa  de  e-mail  și  număr  de telefon);

g)  Cazierul  judiciar  sau  o  declarație  pe  propria  răspundere  că  nu  are  antecedente  penale  (candidatul  declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente  penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);

h) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior  derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

i) Declarație de disponibilitate conform modelului din Anexa 2 la anunțul de selecție.

 

Documentele  doveditoare  ale  studiilor  și  experienței/expertizei  declarate  în  CV  (copii  ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare)  se prezintă însoțite de documentele originale și se depun certificate  pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate.

 

VI. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS (după caz):

-Obiectivele Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 6. ”Educație și competențe”.

-Manualul beneficiarului pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

-Ghidul Solicitantului – Condiții Generale și Condiții Specifice Școala pentru toți.

 

VII. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

Candidații vor depune documentele la sediul  Inspectoratului Școlar Județean Botoșani  din  Botoșani, str. Nicolae Iorga, nr. 28,  în zilele lucrătoare, între orele 8.00-16.00, până la data de 06 septembrie  2018.

Candidaturile  transmise  după  data  limită  indicată  în  anunțul  de  selecție,  precum  și  cele incomplete vor fi respinse.

 

 

VIII. PROBELE DE CONCURS:

a)        Proba de evaluare a dosarului;

b)        Interviul.

 

În urma probei de evaluare a dosarului și afișarea rezultatelor parțiale, eventualele contestații vor fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Interviul nu se contestă.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face  prin afișare la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, precum și pe pagina web a Partenerului 2 – Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani, la adresa  http://www.isjbotosani.ro/categorie/P.O.C.U., conform graficului.

Ca urmare a desfășurării probelor de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a mediei notelor acordate. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de selecție.

Rezultatele finale ale selecției se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, în termen de o zi lucrătoare de la ultima proba de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins”, precum și pe pagina web a Partenerului 2 – Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani, la adresa  http://www.isjbotosani.ro/categorie/P.O.C.U.

 

Candidații care îndeplinesc baremul minim pentru selecție, dar nu sunt în lista celor declarați admiși, vor constitui corpul de rezervă pentru poziția respectivă pe toată perioada derulării activității.

 

IX. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:

 

Perioada Activitatea (după caz)
Până la data de 06 septembrie 2018

(în zilele lucrătoare, între orele 8.00-16.00)Depunerea dosarelor7 septembrie 2018Verificarea eligibilității administrative a dosarelor7 septembrie 2018, până la ora 14.00Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor10 septembrie 2018, până la ora 14.00Depunerea eventualelor contestații10 septembrie 2018Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor după contestaţii11 septembrie 2018Realizarea evaluării dosarelor11 septembrie 2018, până la ora 14.00Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor12 septembrie 2018, până la ora 14.00Depunerea eventualelor contestații12 septembrie 2018Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor după contestaţii13 septembrie 2018, ora 10.00Interviul14 septembrie 2018Afișarea rezultatelor în urma interviului17 septembrie 2018Afișarea  rezultatelor  finale

 

 

Afișat astăzi, 20 august 2018, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani.

 

 

Inspector Școlar General,

Prof. Gabriel Hârtie

Anexa 1 la Anunțul de selecție

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

la procesul de recrutare și selecție a experților pentru posturile vacante

din echipa organizației beneficiare/partenere în proiect

-în afara organigramei organizației-

 conform anunțului de selecție nr. 8110/20.08.2018

pentru proiectul Șansa la educație, viitor asigurat (SEVA), cod SMIS 107590

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Neamț

Partener 2: Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani

în cadrul (sub)activităților: ……………………………………………………………

postul vizat ………………………………………………………………………………

 

1.DATE PERSONALE

Nume

Preunume

Telefon

E-mail

2. DISPONIBILITATE DE A EFECTUA DEPLASĂRI ÎN ȚARĂ

 

Da

Nu

3. DISPONIBILITATE

 

Sunt  apt  și  disponibil  să  lucrez  ca  expert  în  perioadele  menționate  în  declarația  privind  disponibilitatea (conform contractului care va fi semnat de părți)

Da

Nu

 

Data completării

 

Semnătura

 

 

 

Fiecare  candidat  își  asumă  responsabilitatea  declarației  disponibilității  pentru  perioada de angajare prevăzută în anunțul de selecție.

 

 

 

 

Data: __________________                                                               Semnătura: _________________

Anexa 2 la Anunțul de selecție

 

 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

 

Subsemnatul/ subsemnata ___________________, cu domiciliul în __________________________________________________________________, legitimat cu CI/BI, seria : ___ , nr. :______ , declar că, în cazul în care sunt selectat pentru postul de………..,  sunt disponibil(ă) pentru a îndeplini în totalitate atribuţiile aferente postului de ……………… în cadrul proiectului ……………….., desfăşurat de ………………………, în parteneriat cu ………………….., în perioada:

 

De la

Până la

 

Menţionez că în acestă perioadă nu am alte obligaţii de muncă ce pot să împiedice îndeplinirea în condiţii optime a atribuţiilor aferente postului de ………………….. în cadrul proiectului sus-meţionat.

Prezenta declaraţie de disponibilitate îşi menţine valabilitatea în cazul prelungirii perioadei de execuţie a proiectului.

 

 

 

 

Nume şi prenume
Semnătura
Data

 

Lăsați un comentariu

*