Miercuri 07 Decembrie 2022, Actualizat 5:56 pm

 

Anunt selectie proiect „A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”, ID MySMIS 133087

isj botosani, stiri, news, nationalANUNȚ DE SELECȚIE

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Partener 2, anunță organizarea și desfășurarea procesului de recrutare și selecție a experților pentru posturile vacante din echipa organizației partenere -în afara organigramei organizației-

din cadrul proiectului A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”, ID MySMIS 133087, Programul Operaţional Capital Uman, nr. de referinţă al programului 2014RO05M9OP001, apelul nr. POCU/665/6/23/MASURI DE EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA – regiuni mai puţin dezvoltate

  1. I.                   INFORMAȚII PROIECT

Titlul proiectului: A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”, ID MySMIS 133087

Programul prin care se solicită finanţarea, acţiunea/ axa prioritară: Programul Operaţional Capital Uman, nr. de referinţă al programului 2014RO05M9OP001, apelul nr. POCU/665/6/23/MASURI DE EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA – regiuni mai puţin dezvoltate

Perioada de implementare: 36 luni

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani este Partenerul 2 în cadrul proiectului A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”, ID MySMIS 133087, din cadrul Programului Operaţional Capital Uman, nr. de referinţă al programului 2014RO05M9OP001, apelul nr. POCU/665/6/23/MASURI DE EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA – regiuni mai puţin dezvoltate, al cărui aplicant/solicitant/beneficiar este ASOCIATIA INTER CONCORDIA BOTOSANI, partener 1 fiind Casa Corpului Didactic Botoşani.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala din judeţul Botoşani, prin furnizarea serviciilor de consiliere, educaţie și formare acestei categorii de grup ţintă, precum și prin furnizarea de servicii educaţionale pentru cadrele didactice din învăţământul primar și gimnazial.

Proiectul se încadrează in apelul Măsuri de educaţie de tip a doua şansă din cadrul POCU,  Axa prioritară 6 – Educaţie și competenţe, Prioritatea de investiţii – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului şcolar timpuriu și promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educaţie și formare.

Prin faptul că:

-               se vor crea noi oportunităţi în domeniul consilierii, educaţiei, formarii pentru 600 de persoane care au părăsit timpuriu şcoala, din judeţul Botoşani,

-             396 membri ai grupului vor finaliza programe de tip A doua şansă și 60 de persoane vor obţine o calificare, având şanse sporite pe piaţa muncii,

-               515 persoane, reprezentând personal didactic, vor beneficia de programe de formare,

-               464 persoane, reprezentând personal didactic, își vor îmbunătăţi nivelul de competenţe și vor fi certificate,

proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului major al POCU, anume dezvoltarea resurselor umane, prin creşterea accesului la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, stimularea ocupării, reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale şi la îndeplinirea următoarelor obiective specifice ale POCU:

* O.S.6.4. – Creşterea numărului de tineri care au abandonat şcoala și de adulţi care nu și-au finalizat educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţie și formare, inclusiv prin programe de tip A doua şansă și programe de formare profesională;

* O.S.6.6. – Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei şcoli incluzive.

      Activităţile prevăzute sunt :

Denumire activitate Cine implementează (Solicitant, P1, P2….)
A1: Managementul proiectului
Solicitant
A2: Sprijin pentru Dezvoltarea programului „A doua şansă” în judeţul Botoşani Partener 1
A3: Servicii de consIliere şi orientare şcolară a carierei Solicitant
A4: Furnizarea de programe tip „A doua şansă”  Partener 2
A5: Campanie de promovare a programului „A doua şansă” şi a măsurilor complementare în jud. Botoşani. Solicitant
A6: Sprijin pentru întoarcerea la şcoală Solicitant

  1. 10.    
    Rezultate:

1.  managementul proiectului realizat.

2.  515 persoane, reprezentând personal didactic, beneficiare ale programelor de formare; 464 persoane, reprezentând personal didactic, certificate.

3.  600 copii, tineri și adulţi care au părăsit timpuriu şcoala consiliaţi, în judeţul Botoşani.

4.  600 copii, tineri și adulţi care au părăsit timpuriu şcoala participanţi la Programul „A doua şansă.

5.  396 copii, tineri și adulţi finalizează Programul „A doua şansă.

6.  60 absolvenţi ai cursurilor de calificare, după finalizarea programului de tip „A doua şansăpentru învăţământ secundar inferior.

7.  1115 persoane selectate, recrutate și menţinute în proiect în grupul ţintă.

8.  600 membri ai grupului ţintă participanţi la programul „A doua şansăşi la măsuri de consiliere pentru reîntoarcerea în sistemul de învăţământ.

  1. II.                OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE

 În vederea atingerii rezultatelor proiectului din formularul de aplicaţie/cererea de finanţare, Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani, în calitate de partener, va selecta membrii echipei de proiect (echipei de implementare a proiectului) pe posturile vacante – în afara organigramei organizaţiei.

Tabelul 1.  Experți  pentru asigurarea expertizei necesare realizării activităților aferente atingerii rezultatelor  proiectului – în afara organigramei organizației

Nr. crt.

Număr posturi

Denumire post/ funcţia din proiect

Categoria în care se încadrează expertul conform Orientari generale –nivel de remunerare/experienţă

Nr.ore/zi/luna Perioada contractuală (nr. luni)

1

Coordonator Partener 2 – A4.2 

Expert naţional, între 5-10 ani

4 h/zi x 21 zile/lună x 36 luni

36 luni

1

Expert „A doua şansă” – A4.2

Expert naţional, între 5-10 ani

4 h/zi x 21 zile/lună x 36 luni

36 luni

 

 

  1. III.             CONDIȚII GENERALE:

Fiecare membru din echipa de proiect (echipa de implementare a proiectului):

a)                 are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene  sau a  statelor aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România;

b)  are capacitate de exercițiu deplină;

c)  îndeplinește condițiile de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

d)  are experiență în domeniu conform cerințelor postului;

e)  nu  a  fost  condamnat/(ă)  definitiv  pentru  săvârșirea  unei  infracțiuni  contra  umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu  serviciul,  care  împiedică  înfăptuirea  justiției,  de  fals  ori  a  unor  fapte  de  corupție  sau  a  unei  infracțiuni  săvârșite  cu  intenție,  care  l-ar  face/care  ar  face-o  incompatibilă  cu  exercitarea  funcției,  cu  excepția  situației  în  care  a intervenit reabilitarea;

f) îndeplinește alte condiții generale în funcție de specificul proiectului.

 

  1. IV.              TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS:

a)      Denumire  expert: conform Tabelului 1

b)      Număr de membri din echipa de proiect: 22.

Perioada  estimată  pentru  derularea  activității:  conform perioadei contractuale/fiecare post.

d)  Descrierea  activităților:  conform  fișelor de post

e)  Descrierea  sarcinilor/atribuțiilor:  conform  fișelor de post

f)  Cerințe/competențe necesare (fără a se limita la acestea): conform  fișelor de post

g)  Abilități:

- capacitate de lucru în echipă;

- orientare spre rezultate și atingerea obiectivelor în termenele prevăzute;

- capacitate de analiză și sinteză;

- capacitate  organizatorică  şi  administrativă  pentru  planificarea  şi  desfășurarea întâlnirilor de lucru în echipe interdisciplinare;

- capacitatea de a organiza activități de cercetare evaluativă;

- capacitatea  de  a  organiza  activități  de  documentare  și  de  redactare  a  textului științific;

- capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfășurare a proiectului;

- capacitatea de utilizare a documentelor de politică educaţională şi europeană.

 

  1. V.                 DOSARUL DE CONCURS:

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, dosarul de  înscriere la concurs va conține următoarele documente:

a)  Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunțul de selecție;

b)  Scrisoare de intenție;

c)  Copia  actului  de  identitate  sau  orice  alt  document  care  atestă  identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);

d)  Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice (cf. cu originalul);

e)  Alte acte doveditoare privind experiența/expertiza,  calificările  specifice aferente poziției (cf. cu originalul);

f)  CV format  Europass  datat  și  semnat  pe  fiecare  pagină  (CV-ul  trebuie  să conțină  obligatoriu  date  de  contact  valide  – adresa  de  e-mail  și  număr  de telefon); în secţiunea „Locul de muncă pentru care se candidează/poziţia/locul de muncă dorit” se va menţiona denumirea postului/ funcţiei din proiect, precum şi „Proiect A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”, ID MySMIS 133087, din cadrul Programului Operaţional Capital Uman”;

g)  Cazierul  judiciar  sau  o  declarație  pe  propria  răspundere  că  nu  are  antecedente  penale  (candidatul  declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente  penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);

h) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior  derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

i) Declarație de disponibilitate,  conform modelului din Anexa 2 la anunțul de selecție;

j) Declaraţie de consimţământ, conform modelului din Anexa 3 la anunţul de selecţie.

Documentele  doveditoare  ale  studiilor  și  experienței/expertizei  declarate  în  CV  (copii  ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare)  se prezintă însoțite de documentele originale și se depun certificate  pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate.

VI. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

Candidații vor depune documentele la sediul  Inspectoratului Școlar Județean Botoșani  din  Botoșani, str. Nicolae Iorga, nr. 28,  în zilele lucrătoare, între orele 8.00-16.00, până la data de 14 decembrie  2020.

Candidaturile  transmise  după  data  limită  indicată  în  anunțul  de  selecție,  precum  și  cele incomplete vor fi respinse.

 

VII. PROBELE DE CONCURS:

a)        Proba de evaluare a dosarelor.

b)        Proba de interviu (în limba română).

În urma probei de evaluare a dosarelor și afișarea rezultatelor parțiale, eventualele contestații vor fi depuse la sediul I.Ş.J. Botoșani sau la adresa electronică office.isjbt@gmail.com, în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face  prin afișare la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, precum și pe pagina web a Beneficiarului – Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani, în secţiunea https://www.isjbotosani.ro/categorie/P.O.C.U., conform graficului.

Rezultatele din cadrul probei de interviu nu pot fi contestate.

Ca urmare a desfășurării probelor de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a mediei notelor acordate. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de experţi din anunțul de selecție.

Rezultatele finale ale selecției se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, conform graficului, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins”, precum și pe pagina web a Partenerului – Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani, la adresa: https://www.isjbotosani.ro/categorie/P.O.C.U.

Candidații care îndeplinesc baremul minim pentru selecție, dar nu sunt în lista celor declarați admiși, vor constitui corpul de rezervă pentru poziția respectivă pe toată perioada derulării activității.

VIII. BIBLIOGRAFIA:

-          Programul Operational Capital Uman, Axa prioritară 6 – Ghidul Solicitantului – condiţii generale; Ghidul Solicitantului – condiţii specifice;

-          Manualul beneficiarului POCU actualizat, 2020.

IX. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:

Perioada

Activitatea (după caz)

până la data de 14 decembrie 2020(în zilele lucrătoare, între orele 8.00-16.00) Depunerea dosarelor
15 decembrie 2020 Realizarea evaluării dosarelor
15 decembrie 2020, până la ora 16.00 Afișarea rezultatelor selecției în urma evaluării dosarelor
16 decembrie 2020, până la ora 16.00 Depunerea eventualelor contestații
17 decembrie 2020 Soluționarea contestațiilor şi afișarea rezultatelor după contestaţii
18 decembrie 2020, începând cu ora 10.00 Proba de interviu – la sediul I.Ş.J. Botoşani / online
18 decembrie 2020 Afișarea rezultatelor în urma interviului
până la data de19 decembrie 2020 Afișarea  rezultatelor  finale 

Lăsați un comentariu

*